Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4 6/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego w dalszej części dokumentu RODO Light-Tech P.U.H. s.c. informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest firma Light-Tech P.U.H. s.c.
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji współpracy pomiędzy Kontrahentem a Light-Tech P.U.H. s.c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w odniesieniu do danych osobowych Kontrahenta) albo przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w odniesieniu do danych osobowych innych osób) lub w celu ewentualnego dochodzenia praw wynikających z odrębnych przepisów.
3. W przypadku danych osobowych innych osób niż Kontrahenta, prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora i Kontrahenta jako osobę trzecią jest wykonywanie współpracy.
4. Odbiorcami danych mogą być radcy prawni i ekonomiczni Administratora, audytorzy jak również inne podmioty w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 2 i 3.
5. Dane przetwarzane będą przez okres realizacji współpracy jak również po jej zakończeniu w celach określonych w przepisach prawa (cel archiwalny).
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych i ich sprostowania lub uzupełnienia a także, w przypadkach określonych w przepisach prawa, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich podanie jest niezbędne do realizacji współpracy.